Кирип моорлаңар!

Аңаа бүзүрээн кижи бүрүзү өлбезин,

харын мөңге амыдыралдыг болзун дээш,

Бурган Бодунуң эр чаңгыс Оглун берипкен.

Ооң бо делегейниң улузунга

ынакшылы ол хире болган-дыр. (Ин 3: 16)

Эргим ха-дуңма! «Эртинеже» кирип моорлаңар! Бисти бир-ле дугаар ажыдып номчааныңар-биле байыр чедирип тур бис. «Эртинеже” аалдап, кирген саныңарда-ла өөрүшкү-маңнайлыг, өлчей-кежиктиг болуруңарны Иисус Христостуң Ады-биле алгап-йөрээдивис!

«Эртине» номчукчуларывыс силерниң чүректериңерге арыг ынакшылды шаңнаар болгаш чуртталганың алыс шын утказын ажыдар дээрзинге бүзүрээр-дир бис. Бо сайтыны Буянныг Медээ Тыва чурттувустуң бүгү булуңнарында улуг-биче кижи бүрүзүнүң сагыш-сеткилинге, чүлдү-чүрээнге езулуг эртинени тып алыр оруктуң айтыкчызы болзун дээш кылдывыс. Бистиң интернет четкизинде (адрес, тел) деп адрезивисче санал-оналдыг чагааларыңарны чорудуп болур силер. Силерниң-биле сырый харылзаалыг ажылдаарывыска идегеп артывыс.

Номчаан чүүлүңер сагыш-сеткилиңерге тааржып, амыдырал-чуртталгаңарга ажыктыг-ла болзунам!